Czym są pli­ki co­okies?

Pli­ki co­okies to nie­wiel­kie in­for­ma­cje, na­zy­wa­ne cia­stecz­ka­mi (z ang. co­okie – ciast­ko), wy­sy­ła­ne przez ser­wis in­ter­ne­to­wy, któ­ry od­wie­dza­my i za­pi­sy­wa­ne na urzą­dze­niu koń­co­wym (kom­pu­te­rze, lap­to­pie, smart­fo­nie), z któ­re­go ko­rzy­sta­my pod­czas prze­glą­da­nia stron in­ter­ne­to­wych.

Ni­niej­sza stro­na prze­cho­wu­je w pa­mię­ci Two­jej prze­glą­dar­ki pli­ki co­okies. Prze­cho­wy­wa­ne cia­stecz­ka w ża­den spo­sób nie umoż­li­wia­ją zi­den­ty­fi­ko­wa­nie oso­by od­wie­dza­ją­cej ni­niej­szą stro­nę. Każ­de cia­stecz­ko po­sia­da zde­fi­nio­wa­ny mo­ment utra­ty waż­no­ści, po któ­rym jest usu­wa­ne z pa­mię­ci prze­glą­dar­ki. Z te­go wzglę­du mo­że­my po­dzie­lić cia­stecz­ka na se­syj­ne, któ­re tra­cą waż­ność wraz z za­mknię­ciem prze­glą­dar­ki oraz tr­wa­łe, któ­re po­sia­dają zde­fi­nio­wa­ną da­tę utra­ty waż­no­ści.

Zgod­nie z tre­ścią zno­we­li­zo­wa­nej usta­wy z dnia 16 li­sto­pa­da 2012 r. Pra­wa Te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go usta­wie­nia Two­jej prze­glą­dar­ki umoż­li­wia­ją­ce za­pi­sy­wa­nie cia­ste­czek są jed­no­znacz­nie z Two­ją ich ak­cep­ta­cją.

Je­że­li chcesz zmie­nić usta­wie­nia prze­glą­dar­ki, pro­si­my sko­rzy­stać z po­niż­szych in­struk­cji dla wy­bra­ne­go opro­gra­mo­wa­nia:

W prze­glą­dar­ce Mo­zil­la Fi­re­fox

W me­nu „Na­rzę­dzia" wy­bierz „Op­cje" i w nich za­kład­kę „Pry­wat­no­ść".

Prze­glą­dar­ka da­je Ci moż­li­wość za­zna­cze­nia, że nie chcesz być śle­dzo­ny w ogó­le al­bo usu­nię­cia po­je­dyn­czych cia­ste­czek po­szcze­gól­nych wi­tryn.

W prze­glą­dar­ce Mi­cro­soft In­ter­net Explo­rer

W me­nu „Na­rzę­dzia" wy­bierz „Op­cje in­ter­ne­to­we" i w nich za­kład­kę „Pry­wat­no­ść".

Spe­cjal­nym su­wa­kiem mo­żesz re­gu­lo­wać ogól­ny po­ziom pry­wat­no­ści al­bo przy­ci­skiem „Wi­try­ny" za­rzą­dzać usta­wie­nia­mi po­szcze­gól­nych ser­wi­sów in­ter­ne­to­wych.

W prze­glą­dar­ce Go­ogle Ch­ro­me

W me­nu ukry­tym pod trze­ma po­zio­my­mi kre­secz­ka­mi w pra­wym gór­nym ro­gu prze­glą­dar­ki wy­bierz „Na­rzę­dzia" a po­tem „Wy­czyść da­ne prze­glą­da­nia". Oprócz moż­li­wo­ści czysz­cze­nia pli­ków co­okie, znaj­du­je się tam link „Wię­cej in­for­ma­cji", któ­ry pro­wa­dzi do szcze­gó­ło­we­go opi­su funk­cji pry­wat­no­ści prze­glą­dar­ki.

W prze­glą­dar­ce Ope­ra

Przy­ci­skiem „Ope­ra" w le­wym gór­nym ro­gu otwórz me­nu i wy­bierz w nim „Usta­wie­nia" i da­lej „Wy­czyść hi­sto­rię prze­glą­da­nia".

Oprócz moż­li­wo­ści ska­so­wa­nia już usta­wio­nych pli­ków co­okie, jest tam też przy­cisk „Za­rzą­dzaj cia­stecz­ka­mi" pro­wa­dzą­cy do bar­dziej za­awan­so­wa­nych opcji dla po­szcze­gól­nych wi­tryn.

W prze­glą­dar­ce Ap­ple Sa­fa­ri

W me­nu „Sa­fa­ri" wy­bierz „Pre­fe­ren­cje" i w nich za­kład­kę „Pry­wat­no­ść". Znaj­dziesz w niej licz­ne opcje do­ty­czą­ce pli­ków co­okies.

W te­le­fo­nach ko­mór­ko­wych, ta­ble­tach i in­nych urzą­dze­niach mo­bil­nych

Każ­dy mo­del te­le­fo­nu mo­że tę funk­cję ob­słu­gi­wać w in­ny spo­sób. Dla­te­go za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z opcja­mi pry­wat­no­ści w do­ku­men­ta­cji na stro­nie in­ter­ne­to­wej pro­du­cen­ta Two­je­go urzą­dze­nia mo­bil­ne­go.

Pli­ki co­okies uży­wa­ne na ni­niej­szej stro­nie

Ni­niej­sza stro­na w cia­stecz­kach prze­cho­wu­je in­for­ma­cje sta­ty­stycz­ne oraz in­for­ma­cje, któ­re po­ma­ga­ją nam zro­zu­mieć w ja­ki spo­sób użyt­kow­ni­cy ko­rzy­sta­ją z ni­niej­szej stro­ny, co umoż­li­wia ulep­sza­nie jej struk­tu­ry i za­war­to­ści. Do te­go ce­lu wy­ko­rzy­sta­ne zo­sta­ły me­cha­nizm Go­ogle Ana­ly­tics, któ­ry w cia­stecz­kach prze­cho­wu­je wy­łącz­nie in­for­ma­cje po­zwa­la­ją­ce na jed­no­znacz­ne odróż­nie­nie m.in. sys­te­mów kom­pu­te­ro­wych, prze­glą­da­rek itp.

Za­pi­sy­wa­ne są rów­nież cia­stecz­ka do za­pa­mię­ty­wa­nia pre­fe­ren­cji użyt­kow­ni­ka do­ty­czą­ce prze­glą­da­nia pro­duk­tów.